Menu

Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjnych

Wykonywane w ciągu 6-ściu miesięcy od rozpoczęcia pracy / Okres ważności 5 lat

Szkolenia mają formę kursów, seminariów, bądź są organizowane w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych. Wykładowcami są fachowcy w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny pracy, oraz ochrony przeciwpożarowej. Posiadają praktykę i wyższe wykształcenie z zakresu BHP oraz ukończone kursy organizowane przez Państwową Szkołę Pożarnictwa. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem stosownego, zgodnego z wymogami prawnymi, zaświadczenia o ukończeniu kursu. Czas trwania wynosi 32 godziny dydaktyczne.

Informacja